Genel

TRANSLATING A PARAGRAPH TO TURKISH FROM ENGLISH (III)

İNGİLİZCE   PARAGRAF   ÇEVİRİSİ  III

IMPORTANT WORDS

Over the years : yıllar boyunca, seneler içinde

Alternate : değişimli olarak yapmak, birbirini takip etmek

Favouring : doğrulayan, olumlu

Primarily : başlıca

Alternation : birbirini izleme, değişim

Fundamental : esas, temel ilke

Disagreement : anlaşmazlık

Concerning : İlişkin

Communicating : İlişki kurmak

Target language : hedeflenen dil

Uncommon : Alışılmamış, olağandışı

For whatever reason : Her ne sebeple olursa olsun

Lexicogrammer : Bu kelimenin anlamını çok araştırdım, sözlüklerde net bir karşılığı yoktu fakat bazı kaynaklarda tanımlarını buldum. Lexical kelimesi “sözlüksel, kelimesel” anlamlarına gelirken Grammer kelimesinin de “dil bilgisi” anlamına geldiğini bilmekteyiz. İkisinin kombinasyonu olduğunu düşünürsek tam çeviriyi “kelimeye dayalı dil bilgisi” olarak çıkardım.Bu konuda farklı bilgisi olan varsa yorum yaparsanız sevinirim.

Exposure : Maruz bırakmak

As with : -da olduğu gibi

 “Over the years, language teachers have alternated between favoring teaching approaches that focus primarily on use and those that focus on language forms and analysis. The alternation has been due to a fundamental disagreement concerning whether one learns to communicate in a second language by communicating in that language or whether one learns to communicate in a second language by learning the words and grammatical structures of the target language. As with any enduring controversy, the matter is not easily resolved, but there is evidence to support both points of view. It is not uncommon to find learners, who, for whatever reasons, find themselves in a new country, who need to learn a new language, and who do so without the benefit of formal instruction. In contrast, there are learners whose entire exposure to the new language comes in the form of classroom instruction in lexicogrammar. “

  • Over the years, language teachers have alternated between favoring teaching approaches that focus primarily on use and those that focus on language forms and analysis.

Yıllar boyunca İngilizce Öğretmenleri , başlıca kullanıma odaklanan ve dil biçim ve analizlerine odaklanan doğrulanmış öğretim yaklaşımları aralarında birbirlerini takip etmişlerdir.

  • The alternation has been due to a fundamental disagreement concerning whether one learns to communicate in a second language by communicating in that language or whether one learns to communicate in a second language by learning the words and grammatical structures of the target language.

Bu değişim birisinin ikinci bir dilde bu dille ilişki kurarak iletişim kurmayı öğrenip öğrenmediğine ya da  hedeflenen dilin kelimelerini ve dil bilgisel yapılarını öğrenerek ikinci bir dilde iletişim kurup kuramadığına ilişkin temel anlaşmazlık yüzünden meydana gelmiştir.

  • As with any enduring controversy, the matter is not easily resolved,but there is evidence to support both points of view.

Herhangi bir devamlı münakaşada olduğu gibi, konu kolayca çözüme kavuşmamaktadır, fakat her iki bakış açısını da destekleyen kanıt vardır.

  • It is not uncommon to find learners, who , for whatever reasons, find themselves in a new country, who need to laern a new language, and who do so without the benefit of formal instruction.

Her ne sebeple olursa olsun kendilerini yeni bir ülkede bulan, yeni bir dil öğrenmeye ihtiyaç duyan ve resmi eğitimin faydası olmaksızın bunu yapan öğrencileri bulmak alışılmadık bir durum değildir.

  • In contrast, there are learners whose entire exposure to the new language comes in the form of classroom instruction in lexicogrammer.

Aksine, kelimeye dayalı dil bilgisinde sınıf yönerge formunda olan yeni dile tamamen maruz bırakılan öğrenciler vardır.

Reklam
Literature

Comments on the Poems “The Other Side of a Mirror by Marry Elizabeth Coleridge” and “Diving into the Wreck by Adrienne Rich”


     Literature is such a magnificent element that, on the one hand, it is divided into pieces such as poetry, articles, novels and stories, on the other hand, it forms a tremendous whole by complementing each other with concepts such as subject, content and theme. In this article, it will be illustrated comparatively how this complementarity aspect of literature emerged in terms of style, technique, content, theme and reflection of period by considering two different poems of two different poets in the poetry category. These poets and their poems are as follows; “Diving into the Wreck by Adrienne Rich” and “The Other Side of a Mirror by Marry Elizabeth Coleridge”.

                  

    To begin with, it may be necessary to acquire a few tangible information about their lives in order to be able to study, understand, interpret and compare the works of these poets. Coleridge, a 19th century Victorian poet, spoke many languages, and created quite a lot of works at a young age. She never married during her life and lived with her family in her home, the center of her artistic activities. Rich, an American modernist poet living in the 20th century, is one of the great defenders of the Feminist Movement.She is married and has three children, although it is claimed that she advocates lesbianism and androgyny in many of her works.

   As with any poet, they naturally have their own style of writing poetry. Coleridge’s poem can be lyrically, and consists of five stanzas with long lines. She uses rhyme scheme at the end of each verse. In contrast, Rich’s style is quite distinct. She uses free verse form in her poetry. It arises from ten stanzas with short lines. She uses personal experiences, first-person narrative, and rich and varied language.  At the same time, they both used aliteration, asonance and metaphor, demonstrating technical similarity.

    To mention the themes covered in poems and the topics they contain, It is possible to come across many themes in Coleridge’s poem. These are “person psyche”, “loneliness”, “darkness and dark emotions”, “concept of feminisim”, “mysterious and dark conditions or scenes of the society”. To give an example of the themes of human psychology and loneliness firstly, it is possible to see that he reveals the second personality in his poetry with his torment. She is no longer glad to live. She suffers from loss of hopelessness and loneliness in her life time. Also, she is alone with the mirror and is a bipolar person. She sees her all reflections on the mirror and suffers from her physical appearance. The worst thing is that nobody cares about it. She cannot express her despair because there is noone to speak with her. Here, the negative effects of the Industrial Revolution are reflected. In the Victorian era, the value of matter and money increased after industrialization, and as a result, the value given to human beings decreased almost negligibly. Each individual has become self-contained and hence begins to discover the dark side within.

    To continue sampling themes in poetry, the dark emotions theme emerges at this point. However, it is possible to understand the themes of “mysterious and dark sides or situations of society” very clearly. The darkness she refers in poetry primarily reflects the evil side in her, but also mirrors the demonic aspect of society. Actually, there is a seeming-being theme. Unlike Coleridge, the themes used by Rich are politics, racism and history, but the themes used in the poetry examined are common. Their common themes are feministic approach, issue of identity, self awareness and social injustice. Rich’s work especially based on the second-wave of feminist movement. Diving into the Wreck has expanded its space in the feminist pantheon. She elucidates the need for female self-definition. Here, its similarity with Coleridge can be clearly seen in terms of examination of society and self.

   Both poets take an ingenious approach to reflect the period they live in to their works and reflect the society and the situations they are in. Coleridge, a Victorian poet, reflected to his readers by using the mirror metaphor how the angelic woman image, which is expected to follow strict moral rules, turned into a monster thanks to society. Rich, the poet of the modernist era, implicitly presented the male hostility caused by the feminist movement to the reader’s comment.

   It can be thought that both poets presented these poems to humanity as a whole, perhaps as a rebellion, perhaps as an uprising.As they differ from many aspects such as style, content or technique, the messages they actually want to share are common. As a result, they first brought out poetry and then literature. It is quite possible to see the mentioned integrity here.

Literature

İngiliz Edebiyatında İzlenimcilik Tekniği

  Edebi izlenimcilik tarihinden bahsederek makaleye giriş yapmak gerekirse onun ; Avrupa’ nın “İzlenimci Sanat Hareketi”nden etkilendiğini söylemek oldukça doğru olacaktır. Tanım olarak bakıldığında ise İzlenimcilik tekniği ; Gerçek hayat ve mental hayatın içeriklerinin incelenerek birbirleriyle bağdaştırılmasına dayandırılmaktadır. Hayatın gerçekçiliğini, insanın kafasında kurduğu hayal ürünü olarak sayılabilecek duygu düşünce, hisler ve algılar olarak ifade edebileceğimiz mental yaşamın derinliklerine inerek bazen bir nesne, olay, kavram veya imgelemi kullanarak oluşturduğu izlenimi okuyucuya ulaştırır. Aslında mental hayattaki derinliği, belirsizliği ve karmaşıklığı tek bir nesne kullanarak gerçek hayata taşıma tekniği olarak da ifade edilebilir. Hayatın gerçekliği olarak sunduğu bu karmaşa, okuyucunun hem kendi iç dünyasıyla hem de gerçek hayat olgularıyla yüzleşerek kendini tanıması yolunda ona bir ışık olacaktır. Bu makalede, izlenimcilik tekniğinin manası, İngiliz Edebiyatında ki yeri ve önemi ifade edilecektir.

      İngiliz Edebiyatında birçok yazar bu teknik vasıtası ile kendi içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkartarak insanların hayatlarını etkilemek istemişlerdir. Şüphesiz bu yazarların topluma ders vermek, bozulan toplum ahlakını iyileştirmeye çabalamak gibi amaçları olmuştur. Bilindiği gibi Dünya savaşlarından sonra insanlar hem fiziksel hem de psikolojiksel olarak oldukça yıpranmışlardır. Duygu karmaşaları, top ve tüfeklerin yanı sıra baş gösteren iç savaşlar ve iç savaşların sonucu olarak ortaya çıkan kişilik bozuklukları beraberinde düzensiz ve ahlaki açıdan bozulmuş bir toplum yapısı getirmiştir. Yazarlar farklı bakış açılarını sundukları bu ve bunun gibi teknikleri kullanarak topluma ayna tutmuşlardır. Aynada kendi yansımasını gören toplum için bir şok etkisi yaratmıştır aslında bu eserler. İnsanoğlu her nerede ve hangi zamanda olursa olsun gerçekleri görerek uyanmaya alışkındır. Çoğu zaman tiyatrolar aracılığıyla iletilen bu mesajlar görmenin yanı sıra insanı çok yönlü düşünmeye teşvik edebilen, zihinlerinde kalıcı etkiler ve fikirler üretmesine yardımcı olan teknikleri kitaplarında kullanarak okuyucularla buluşturmuşlardır. Nitekim bu yolda başarılı olduklarını görmekteyiz. Aradan yüzlerce yıl geçmesine rağmen o yıllarda yaptıkları tespitler hala günümüz insanı ve de yaşamıyla uyuşmaktadır. Ayrıca hala çokça okunuyor ve isimlerinden bahsediliyor oluşu da onların işlerinde ne kadar başarılı olduklarının bir göstergesidir. Hala ihtiyaç duyuyoruz birilerinin bir şekilde gerçekleri yüzümüze vurmasına, ve yine hala ihtiyaç duyuyoruz içimizde tonlarca ağırlığa ulaşan duygu karmaşasının oluşturduğu koca çukuru nasıl boşaltacağımızı bilmeye ve öğrenmeye.

      Dönemde yaşanan olumsuz olaylar, yazarların bakış açıları ve insanların durumu birleşerek ortaya çıkan eserlerin kalıcılığının sağlanmasına en büyük sebeplerden birisinin eserlerde kullanılan teknikler olduğu yadsınamaz bir gerçektir artık. Bu durumda izlenimcilik tekniğinin önemini kavramak ve onu daha yakından tanımak adına daha önceki yazılarımdan birinde de yorumladığım All Gods Chullin Had Wings kitabında Eugene O’ Neill bu tekniği nasıl harikulade bir şekilde işlediğine bir göz atmak gerekecektir. Onun eserindeki ana teması Irkçılık olmuştur. Tekniğin tanımında da bahsettiğim üzere her hangi bir nesne, olay ya da kavram ele alınarak kullanılan bu tekniği, Irkçılık temasıyla birlikte ele almıştır ve özellikle Renk kavramını kullanmıştır. Renklerin diliyle seslenmiştir insanlığa. Koyu tenli insanların dehşet verici şekilde şiddete mağruz kalarak toplum tarafından dışlandığı bir süreçte zaten başka nasıl anlatılabilirdi ki bu durum.

    O’ Neill karakterlerin duygusal durumlarını yorumlamak veya eleştirmek yerine okuyucularına oldukları gibi aktarmıştır. Bu tarz yapıtlara örnek vermek gerekirse Mrs. Dollaway ve Heart of Darkness denilebilir. Ki zaten Virginia Woolf ( Mrs. Dollaway ) ve Joseph Conrad bu tekniğin öncülerindendir. İki roman da yapısı ve anlatımı bakımından anlaşılması oldukça güç yapıtlardır. Aslında yazarların da anlatmak istedikleri de bu zorluğun insanın iç dünyasında ki karmaşaya denk olduğudur. O’ Neill hem siyahı hem de beyazı bir arada kullanmıştır. Siyah ve beyaz tenli insanların bir arada yaşadığı ama siyahların ne derece zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığını belli olaylar üzerinden farklı bir üslupla anlatmıştır. Olayları hem insan davranışları üzerinden hem de onların psikolojik durumları üzerinden başarılı bir şekilde bizlere sunmuştur. Burada amacım kitabı özetlemek olmadığı için durumu daha iyi anlatabilmek adına birkaç örnek üzerinden sizlere aktarmaya çalışacağım. Daha detaylı bilgilenmek adına oyunu okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Örneğe gelecek olursak ; üçüncü sahnede anlatılan, kahramanımız Jim’ in avukatlık sınavı konusunda hayatını ele geçirip alt üst olmasına sebep olan Umutsuzluk konusu hakkında konuşmak doğru olacaktır. Bu konu da umutsuz oluşu akıllara zeki birisi olmadığı fikrini getirebilir fakat aksine oldukça zeki birisidir Jim. Yaşadığı umutsuzluğun temel sebebini Ella ile arasında geçen bir diyalog çok net bir şekilde açıklamaktadır. Sınava girdiğinde, beyaz kağıda baktığı an beyninde ki her şeyin bir anda siyaha döndüğünü ifade eder. Aslında bembeyaz bir kağıt vardır karşısında, bunu içindeki saflık olarak tanımlayabiliriz, bir anda siyaha dönüşen kağıdı ise tamamen onu rengiyle yargılayan toplum olarak nitelendirebiliriz. Sınavı geçerse toplumda hiçbir şekilde bir statü sahibi olamayacağı düşüncesi onu karamsarlığa ve umutsuzluğa itmektedir. Ve bu düşünceyi ona empoze eden zaten toplumun ta kendisi olmuştur. Burada renklerin ; insan düşüncelerinin ve iç dünyalarının üzerindeki etkileri açıkça anlaşılmaktadır. Diğer bir örnekte ise Ella’ nın Jim hakkında hayatı boyunca tanıdığı en Beyaz insan olduğunu söylemesidir. Beyaz kelimesinden kastı, Jim’ in  tam anlamıyla tanıdığı en saf, temiz ve masum insan olduğudur. Ella’ nın bu tabiri, manasına bakıldığında bir çok iyi şey ifade eden bir izlenimdir.

     Sonuç olarak, O’ Neill’ ın bu teknikle görülen gerçekler dışında , görülemeyen gerçeklere de ışık tuttuğunu söylemek mümkündür. Ayrıca yazarın verdiği mesajlar tüm insanlığı kapsamaktadır. Bu yüzden oyunu ve verilen mesajları evrensel olarak kabul etmek ;  Irkçılığın dünyada ki en büyük kötülüklerden birisi olduğunu kavramak adına oldukça manalı ve insancıl bir davranış olacaktır.

Genel

HAMM in ENDGAME and HIGGINS in PYGMALION

     Although there are fewer characters compared to the Pygmalion, written with the Theater of Ideas technique, in the Endgame written with the Absurd Theater technique, little information was given about the characteristics of all the characters. What Samuel Beckett defines as absurd is a life that lacks basic elements such as hope, imagination, love, and belief, such a life is a life that cannot be fully lived. In fact, this is why the features of the characters are uncertain. The situation is quite different in Pygmalion as a critique against authority and in which it presents the complex thoughts of the male-female relations that are bogged down in its own mind. In addition to being distinctive in all its features, George Bernard Shaw, with the Higgins character he created as a phonetic professor, ends the play with a Higgins character that changed completely towards the end of the play. In this article, the two main characters Hamm and Higgins will be examined both physically and psychologically, and their situations will be evaluated.

    As it is known, the time when the plays are written, the conditions of the period, and the places have a great influence on the development of the characters’ personalities. Since Endgame reflects the negative situations experienced after the second world war, it shows how the character of Hamm lived and observed in his inner world was affected by the conditions of the period. This situation changes in Pygmalion based on factors such as different events, term conditions, time, and place concepts. From my point of view, perhaps based on the problems he had experienced in his past, George Bernard Shaw worked on the relationship between men and women in his play. As a result, towards the end of the play, he brought Higgins to the audience with many values ​​and honorable behavior he learned from Eliza. It is an undeniable fact that other characters, as well as time and space, have effects on the main characters. So, it is possible to make the following conclusion that before making a character analysis and comparison, understanding the play completely and trying to interpret it is an important factor for better interpretation of the characters.

   Considering their psychological states, Higgins and Hamm, who are emotionally different from each other in their inner worlds, are alike when it comes to the lives of others. What makes them the same is that both have the incentive to control the lives of others. They have absolutely no ability or enthusiasm to control their own world, emotions, and thoughts. While trying to control others, neither can solve the conflicts in their inner worlds. For instance, while Hamm forces Clov to take care of himself, Higgins believes that Eliza cannot be with anyone else but acts as if he has a property. What makes them different from each other emotionally is their belief in emotions, the cornerstones of life. At the beginning of the play,  Higgins is in love with himself. He is the person very Narcissist and selfısh and can’t fall in love with anyone. He doesn’t think anyone else at all, and he only thinks of himself and his own equipment. But after a while, it is a certain fact that Higgins, who fell in love with the female model she created for a while, now has hope for women, which is an indication that she has emotions that require being human. But Hamm does not have any emotion that is the reason for existence and is at the base of life, it desperately expects only death. Living in a room isolated from all over the world, Hamm has also isolated himself from the outside world.

    Another important point when considering physicality is that Hamm, which has a more limited living space and health conditions than Higgins, does not even want to strive to achieve something. In order for something to achieve something, perhaps it is necessary to protect its belief in life before the conditions of health, but it does not have such a symptom. Higgins and Eliza endeavored to achieve something and motivated themselves, but in the Pygmalion, it is not known what all the characters, goals, and what they want to do, as they repeat the same thing, especially Hamm. Although the action is the most important factor in a game, Endgame does not have this criterion. However, irrational dialogues and repeating thoughts in the center of Hamm try to present a world not only in themes in ideas but in action. Unlike Hamm, who lives in a world of thought without movements and logical dialogues, Higgins, who is a master of speech, is in a moving narrative by his character. And this is actually the most distinctive features that distinguish them both physically and emotionally.

    Based on all the details given above, one can come to the conclusion that Hamm and Higgins differ both physically and psychologically. The existence of certain similarities with these differences prevented them from entering the same patterns, and caused the viewers to have different perspectives.

Genel

TRANSLATING A PARAGRAPH TO TURKISH FROM ENGLISH (12) – (The Merchant of Venice) İNGİLİZCE’DEN TÜRKÇEYE KISA PARAGRAF ÇEVİRİSİ (ÖABT SORULARI)

İNGİLİZCE PARAGRAF ÇEVİRİSİ (12)

IMPORTANT WORDS

Merchant of Venice:  Venedik Taciri

Dramatic scene: Etkileyici/Çarpıcı sahne

Trial: Mahkeme

Wicked: Kötü,aşağılık,muzip

Moneylender: Tefeci

Prominent: Öne çıkan, belirgin

Torment: İşkence etmek

Scorn: Aşağılamak

“The Merchant of Venice is a play written by Shakespeare sometime between 1596 and 1598. Despite being classified as a comedy and sharing certain aspects with his other romantic comedies, the play is perhaps more remembered for its dramatic scenes, particularly the trial scene, and is best known for the character of Shylock. The title character is the merchant Antonio, but the wicked moneylender Shylock is the play’s most prominent figure. Though Shylock is a hateful character, he is also a tormented one himself, so whether he is to be viewed with scorn or sympathy is up to the audience.”

TRANSLATION

“The Merchant of Venice is a play written by Shakespeare sometime between 1596 and 1598.”

–        Venedik Taciri,1596 ve 1598 yılları arasında Shakespeare tarafından yazılmış bir oyundur.

“Despite being classified as a comedy and sharing certain aspects with his other romantic comedies, the play is perhaps more remembered for its dramatic scenes, particularly the trial scene, and is best known for the character of Shylock.”

–        Diğer romantik komediler ile belirli yönleri paylaşmasına ve komedi olarak sınıflandırılmasına rağmen, oyun belki daha çok dramatik sahneleri ile, özellikle de Shylock karakterinin en iyi bilindiği mahkeme sahnesiyle, hatırlanmaktadır.

“The title character is the merchant Antonio, but the wicked moneylender Shylock is the play’s most prominent figüre.”

–        Ana karakter tacir Antonio’dur fakat muzip tefeci Shylock oyunun en belirgin karakteridir.

“Though Shylock is a hateful character, he is also a tormented one himself, so whether he is to be viewed with scorn or sympathy is up to the audience.”

–        Shylock nefret dolu bir karakter olmasına rağmeni ayrıca kendi kendine işkence eden birisidir, bu yüzden onun aşağılık ya da iyi niyetli görülüp görülmediği seyirciye bağlıdır.

Genel

Concept of Feminism in “Wise Children by Angela Carter” and “Beloved by Toni Morrison “- (COMPARE AND CONTRAST)-İKİ FARKLI YAZAR TARAFINDAN FARKLI ANLATIM BİÇİMİ İLE İŞLENMİŞ FEMİNİST YAKLAŞIMA DAİR İNCELEME

https://sedademirci391.blogspot.com/2020/05/concept-of-feminism-in-wise-children-by.html İKİ FARKLI YAZAR TARAFINDAN FARKLI ANLATIM BİÇİMİ İLE İŞLENMİŞ FEMİNİST YAKLAŞIMA DAİR İNCELEME Concept of Feminism in “Wise Children by Angela Carter” and “Beloved by Toni Morrison “- (COMPARE AND CONTRAST) Toni MorrisonAngela CarterBelovedWise Children

Genel

” Hamlet ” Oyunundaki ” Görelilik Kuramı ” Üzerine (CONCEPT OF RELATIVITY) – WILLIAM SHAKESPEARE

” Hamlet ” Oyunundaki ” Görelilik Kuramı ” Üzerine (CONCEPT OF RELATIVITY) – WILLIAM SHAKESPEARE

WILLIAM SHAKESPEARE tarafından yazılan HAMLET oyununda ki “Görelilik Kuramı” nı inceledim bu makalemde. İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI OKURKEN KONUYU HOCAMIZ VERMİŞTİ VE AYRICA SINAVDA SORMUŞTU. CONCEPT OF RELATIVITY yani Görelilik Kuramı gerçekten o kadar derin ve muazzam bir konu ki, bizlere bakış açılarının, görelilik farkının hayatın her alanında nasıl karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Shakespeare, bu kuramı oyununda harikulade bir şekilde işlemiştir. Oyunu bir de bu kuramı kavrayarak okuduğunuzda eminim ki bir önceki okumalarınızdan ne kadar farklı olduğunu anlayabileceksiniz. Bana oldukça ilgi çekici gelmişti , keyifli okumalar.

https://sedademirci391.blogspot.com/2020/04/william-shakespeare-tarafndan-yazlan.html

Genel

TRANSLATING A PARAGRAPH TO TURKISH FROM ENGLISH (9) İNGİLİZCE’DEN TÜRKÇEYE KISA PARAGRAF ÇEVİRİSİ (ÖABT SORULARI) * TASK-BASED LANGUAGE TEACHING*

 İNGİLİZCE PARAGRAF ÇEVİRİSİ (9)

IMPORTANT WORDS

Opportunity : İmkan, Fırsat

Establish :  Kurmak

Facilitate : Olanak sağlamak

Everyday discourse :  Günlük kullanım

Engage : Bağlamak, tutmak, birbirine tutturmak

TASK-BASED LANGUAGE TEACHING

“The learners should be given the opportunity to establish links to real-world by facilitating the use of an everyday discourse and engaging them in an activity that might easily occur outside the classroom, such as making a phone call to reserve a train ticket or sending an e-mail to a company to get detailed information about certain products.”

TRANSLATION-ÇEVİRİ

GÖREVE DAYALI DİL ÖĞRETİMİ

“Öğrencilere, tren bileti rezervasyonu için bir telefon görüşmesi yaptırmak ya da belirli ürünler hakkında detaylı bilgi edinmek için bir şirkete mail göndermek gibi sınıf dışında kolayca gerçekleşebilen bir aktiviteye onları dahil ederek ve günlük dilin kullanımına olanak sağlayarak, gerçek dünya ile bağlantılar kurmaları için imkan verilmiş olmalıdır.”

    NOT: Tek cümleden oluşan bunun gibi uzun bir paragrafı çevirmek bazen zor gelebiliyor. Fakat çeviriyi oldukça kolaylaştıran belli başlı yöntemler vardır. Ben kendimce her zaman kullandıklarımı sizlerle kısa notlar şeklinde paylaşmak istiyorum. 

·       Anlamı bilinmeyen belli başlı kelimeleri sözlükten kontrol ettikten sonra ilk olarak cümleyi “virgül” kısımlarından ayırmak gerekir. Bu paragrafta “virgülün” ün kullanıldığı tek yer “such as (örneğin, gibi)” kelimesinden öncedir.

·       İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yaparken bu örnekte olduğu gibi ilk olarak verilen örnekle cümleye başlangıç yapılabilir ve okunduğu zaman gayet uygun ve doğru bir anlam kazanır.

·       İngilizce’ de iken paragrafın son kısmında yer alan “.. such as….” li kısım Türkçe’ ye çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi ilk satıra yerleşmiş oldu.

·       Öğrencilerime de her zaman bu yöntemle çevirmelerini tavsiye ettim.

·       Sondan başlayarak çevrildiği zaman Türkçe’ ye düzgün aktarım yapılabiliyor.

·       Çünkü her iki dilin de yapısında bir sıralama vardır. Bu sıralamayı bulduktan sonra her çeviride aynısının geleceğini bilerek uygulamak çok faydalı olacaktır.

·       Daha sonra “to (için)” bağlacını bularak onun birleştirdiği cümleleri çevirdim. En genelden başlayarak özele doğru gitmiş oldum böylece.

·       Örnekleme kısmını tamamladıktan sonra “virgül” den önceki kısımda “and (ve)” bağlacını gördüm ve o kısmı kendi arasında tekrar parçaladım.

·       “And” bağlacından sonrasını, ve daha sonra öncesini çevirerek ,birden fazla anlamı olan kelimeleri cümlenin bütünlüğüne göre uygun olan anlamını seçerek yerleştirdim.

·       Daha sonra “by (-erek, arak)” bağlacının birleştirdiği iki fiili de ayırarak çevirdikten sonra, en sonunda fiili yani “should be given” kelime gurubunu yerleştirdim.

·       Ve en önemli detaylardan birisi ise İngilizce cümlemizde hemen özneden sonra kullanılan “verb (fiil)” in, Türkçe çeviride en sonda kullanılmasıdır.

·       OLUMLU VEYA OLUMSUZ GERİ DÖNÜŞLERİNİZİ (TAVSİYE, DÜZELTME, ELEŞTİRİ VS.) MUTLAKA BEKLİYORUM.

Genel

İNGİLİZCE PARAGRAF ÇEVİRİSİ (8)

IMPORTANT WORDS

Heredity :  Kalıtım

Religious : Dini

Spiritual : Ruhsal, Manevi

Represent : Temsil etmek

Milieu : Çevre, sosyal çevre

NATURALISM

“The literary works produced in the spirit of this movement deal with the effects of heredity and environment on a character’s personality and development. Characters are denied any possible connection to a religious and spiritual word, and they are represented as subject to the social and economic forces in the family, the class, and the milieu they are born into. Thomas Hardy’s “Jude the Obscure”, Emile Zola’s “Nana”, and Theodore Dreiser’s “Sister Carrie” can be good examples for this movement.”

TRANSLATION

DOĞACILIK

·       The literary works produced in the spirit of this movement deal with the effects of heredity and environment on a character’s personality and development.

Bu akım ruhu ile üretilen edebi çalışmalar, kalıtım ve çevrenin bir karakterin kişiliği ve gelişimi üzerindeki  etkileri ele almaktadır.

·       Characters are denied any possible connection to a religious and spiritual word, and they are represented as subject to the social and economic forces in the family, the class, and the milieu they are born into.

Karakterlerin dini ve manevi dünya ile olası bağlantıları reddedilir , ve aile, sınıf, ve doğdukları çevredeki sosyal ve ekonomik güçlere tabi olarak temsil edilmektedirler.

·       Thomas Hardy’s “Jude the Obscure”, Emile Zola’s “Nana”, and Theodore Dreiser’s “Sister Carrie” can be good examples for this movement.”

Thomas Hardy’ nin “Jude the Obscure”, Emile Zola’nın “Nana” ve Theodore Dreiser’in “Sister Carrie” isimli çalışmaları bu akım için örnek verilebilir.

Genel

TRANSLATING A PARAGRAPH TO TURKISH FROM ENGLISH (V)

İNGİLİZCE PARAGRAF ÇEVİRİSİ V

IMPORTANT WORDS

Stereotyped:Tek-tipleştirilmiş

 Recognise: Tanımak, Bilmek, Fark etmek

Recurrent: Tekrarlayan

Folk Tradition: Halk Geleneği

Fairy Tale: Masal

Genre: Tür, Çeşit

Braggart: Palavracı

Absent-Minded: Dalgın

Wicked: Kötü, Muzip

Nagging: Dırdırcı

EXAMPLES OF STOCK CHARACTER

(STANDART TİPLEME ÖRNEKLERİ)

·       THE BRAGGANT SOLDIER

·       THE ABSENT-MINDED PROFESSOR

·       THE WICKED STEPMOTHER

·       THE NAGGING WIFE

·       THE JEALOUS HUSBAND

STOCK CHARACTER

“These characters are stereotyped characters easily recognised by reaaders or audiences from recurrent appearances in literary or folk tradition, usually within a specific genre such as comedy or fairy tale. They perform a predictable function in different works of a given genre. Common examples include “the braggant soldier”, “the absent-minded professor”, “the wicked stepmother”, “the nagging wife”, and “the jealous husband”.

STANDART TİPLEME

·        Bu karakterler edebi veya halk geleneğinde, genellikle komedi ya da masal gibi özel bir türün içindeki tekrarlanan görünümlerinden okurlar ya da izleyiciler tarafından kolay bir şekilde tanınan tek-tipleştirilmiş karakterlerdir. Onlar, verilen bir türdeki farklı işlerde  tahmin edilebilir bir performans sergilerler. “Palavracı Asker”, “Dalgın Profesör”, “Muzip Üvey-anne” ve “Dırdırcı Eş”, ve “Kıskanç Koca” tiplemeleri yaygın örneklerdir.